MINI STAMP使用指南
  • 祝贺新注册会员:会员注册时累积MINI STAMP5个(2014年1月1日以后会员注册为对象)
  • 祝贺生日:在会员讯息输入的生日于当日可累积5个MINI STAMP
  • 参加各项网路活动及促销活动时另提供MINI STAMP
MINI STAMP累积使用标准
  • 10个MINI STAMP可以转换为1个一般STAMP。
  • 累积10个以上MINI STAMP时,均可在[查询我的STAMP]裡转换一般STAMP
  • MINI STAMP的有效期为自累积之日起6个月,由MINI STAMP转为一般STAMP的有效期自转换之日起1年。
MINI STAMP规定
  • MINI STAMP不得转让。
  • 由MINI STAMP转换成一般STAMP后,则无法再转换为MINI STAMP。